close
چت روم
سخنان بزرگان جهان سری سوم
چهارشنبه 01 فروردین 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : ادیسی |

 

هميشه به خاطر داشته باشيد كه دنيا هرگز مديون شما نيست ، زيرا قبل از

شما نيز وجود داشته است . جان استيل

يك عمر اشتباه كردن نه تنها افتخار آميز است بلكه بسيار مفيد تر از يك

عمر نشستن باطل است. جرج برنارد شاو

از دشمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلي چاپلين


يك تمدن بزرگ ، مغلوب نخواهد شد مگر اين كه خود از درون، خود را نابود

كند. ويل دورانت

اهميتي ندارد كه از كجا آمده ايد ، مهم اين است كه به كجا مي رويد . برايان

تريسي

همه مي خواهند بشريت را عوض كنند ، دريغا كه هيچ كس در اين انديش ه

نيست كه خود را عوض كند. تولستوي


به لاك پشت ها نگاه كنيد، آنها تنها وقتي پيشرفت مي كنند كه سرشان ر ا

از لاك خود بيرون بياورند . جيمز بريانت

زنان به خوبي مردان مي توانند اسرار را حفظ كنند ، ولي به يكديگر مي

گويند تا در حفظ آن شريك باشند. داستايوفسكي

مشكلي كه خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش حل شده است .

چارلز كيترنيك

 

 

هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش

« ع» خواهد گشود. امام حسين

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از

فكر او. هميلتون

سخاوت، بخشيدن بيشتر از توان است و غرور، ستاندن كمت ر از نيا ز .

جبران خليل جبران

72

هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. كارلايل

هنگامي كه آرزوي چيزي را دار ي ، سراسر كيهان همدست مي شوند تا

بتواني اين آرزو را تحقق بخشي. پائولو كوئليو

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي

انديشيده است. موريس مترلينگ

73

كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده

محسوب نمي شود. مونتسكيو

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگر زماني كه اراده اش

ضعيف باشد. ادكارآلن پو

« ع» همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. امام حسين

74

انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان

دهد. رولن

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به

رو نخواهد شد. ناپلئون

سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار

تهيه مي كند. پاسكال

75

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن.

شكسپير

كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد

رسيد. محمدعلي كلي

ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست. شكسپير

76

هر وقت خواستي در كار كسي شيطنت كني، اول خودت را به جاي ا و

بگذار! . ژول ورن

اگر ايمانم چنان كامل باشد تا آنجا كه كوه ها را جا بجا كنم اما عشق

نداشته باشم , هيچم . پائولو كوئليو

اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي كه پارس م يكند سنگ پرتاب

كني، هرگز به مقصد نمي رسي . لارنس استرن

77

قشنگ ترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس كردن هستند ،

بلكه بايد آنها را با قلب خود حس كنيد . هلن كلر

آنكه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنكه شهامت خود را باخت

پاك باخته است . سروانتس

بزرگترين آثار هنري فقط به اين خاطر بزرگند كه دست يافتني و قابل فهم

هستند . تولستوي

78

كسي كه با من متفاوت است ، نه تنها به من صدمه اي نمي زند بلكه باعث

پيشرفت من مي شود . آنتوان دوسنت اگزوپري

يك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه د ر انتظار

آنها بنشيند . فرانسيس بيكن

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها مي رسد ، فقط به سا دگي بگو همه اش

تقصير من بود . جكسون براون

79

وقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري مي دهد ،

خدا با او در كنار تنور ايستاده است . كريستيان بوبن

اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا

خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشي عاشقانه كنيم . شكسپير

ارزش و سرمايه حقيقي هر انسان به اندازه حرفهايي است كه برا ي نگفت ن

دارد . دكتر علي شريعتي

80

در روز عشاق براي دوستت كارتي بفرست و روي آن بنويس : از طرف

كسيكه فكر مي كند تو بي نظيري . براون

اگر كسي يكبار به تو خيانت كرد ، اين اشتباه اوست . اگر كسي دوبار به تو

خيانت كرد ، اين اشتباه توست. دالايي لاما

آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر هم ه ي نمايش

هاي غمناك و جدي بودن هاي غمناك . فردريش نيچه

81

اگر به سخني كه گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست

براي آن پوزش بخواهيد . اُرد بزرگ

كساني كه دست از جان شسته اند و از همه چيز سر خورده اند ، تنها آنان

مي توانند كارهاي بزرگ انجام دهند . صادق هدايت

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را

به خود بدهيم كه در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوف

82

زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخي از زنان هستند كه نم ي توانند خود

را زيبا جلوه دهند. برنارد شاو

اگر شجاعت كشتن خودمان را داريم , پس شجاعت ادامه دادن زندگي مان

را هم داريم . پائولو كوئليو

حيات درختان در بخشش ميوه است . آنها مي بخشند تا زنده بما ن ند ، زيرا

اگر باري ندهند خود را به تباهي و نابودي كشانده اند. جبران خليل جبران

83

مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي

نشينند . گوته

انساني كه نداند چگونه به جنگ نفس رود جوان م ي مير د. دكتر الكسيس

كارل

بالاتر از همه چيز اي ن است كه با خ ودمان صادق باشي م . ويليام شكسپي ر

84

بزرگترين درس زندگي اينست كه گاهي احم قها هم درست مي گويند.

وينستون چرچيل

اگر نتوا نيد ر يسك كن يد نم ي توان يد رشد ك ن ي د . اگر نتوا ن ي د رشد ك ن ي د

نمي توان يد بهتر ين باش يد . اگر نتوان ي د بهت ر ين باش يد نم ي توان ي د شاد

باشيد و اگر نتوانيد شاد باشيد چه چيز ديگري مهم است. ديويد ويسكات

85

انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را م ي توان نابود كرد ولي نم ي

توان شكست داد. ارنست همينگوي

آنكه مي خواهد روزي پريدن آموزد، نخست م ي بايد ايس ت ادن، راه رفتن،

دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي كنند. نيچه

آنان كه تن به هر ذلتي مي دهند تا زنده بمانند ، مرده هاي خاموش و پليد

تاريخند . دكتر علي شريعتي

86

اگر همواره مانند گذشته بينديشيد هميشه همان چيزهايي را به دست

خواهيد آورد كه تا به حال كسب كرده ايد . فاينمن

درخوشبختي دوستانمان ما ر ا مي شناسند ولي در بدبخت ي ما دوستانمان

را مي شناسيم . جان چرلتون كالينز

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن. كانت

87

ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه ها مي روند تنها كساني با خود

چتر مي برند كه به كار خود ايمان دارند . آنتوان چخوف

عشق يعني كوچك كردن دنيا به اندازه يك نفر و بزرگ كردن يك نفر به

اندازه دنيا . دكتر علي شريعتي

افسوس كه در كار عشق ، با اندك چيزي مي توان كسي را پاك به نوميدي

كشاند. ميلان كوندرا

88

هرگز زمانت را با كسي كه آماده نيست زمانش را با تو بگذراند، نگذران.

گابريل گارسيا ماركز

ديگران را ببخش نه به اين خاطر كه آنها سزاوار بخششند ، به اين خاطر كه

تو سزاوار آرامشي . زرتشت

يك سگ زنده بهتر از يك شير مرده است . جك لندن

89

مي توانيد با تغيير نحوه بيان، ميزان رضايت و شادماني خود را بالا ببري د

. آنتوني رابينز

خود را در راهي بزرگ و شكوهمند ببينيد تا مشكلات كوچك زندگي اهميت

خود را از دست بدهند. كاترين پاندر

حرفي رو بزن كه بتوني بنويسي... چيزي رو بنويس كه بتوني پاشو امضا

كني... چيزي رو امضا كن كه بتوني پاش وايستي . ناپلئون

90

اگر عشق را مي شناسي ,پس بايد روح جهان را هم بشناسي . چون آن هم

از عشق ساخته شده است . پائولو كوئليو

هرگز لبخند را ترك نكن , حتي وقتي ناراحتي , چون هركس امكان دارد

عاشق لبخند تو شود . گابريل گارسيا ماركز

انسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند كه خيال ميكند

ديگران را فريب داده است . لاروشفوكولد

91

برنامه ريزي ، آوردن آينده به زمان حال است ، تا بتوانيد همين الان كاري

براي آن انجام دهيد. آلن لاكين

اگر با خونسردي گناهان كوچك را مرتكب شديم ، روزي مي رسد كه

بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشيماني مرتكب مي شويم .

شوپنهاور

غير ممكن ها را انجام دادن ، نوعي لذت است . والت ديسني

92

آن ها كه رفتند كار حسيني كردند و آن ها كه ماندند بايد كاري زينبي كنند

وگرنه يزيدين . دكتر علي شريعتي

وقتي كه پركاهي به چشمتان مي رود ، آن را بيرون مي آوريد . وقتي عادتي

بد وارد روح شما مي شود ، مي گوييد : سال ديگر معالجه اش مي كنيم .

هوراس

يك اراده خم نشونده ، بر همه چيز، حتي بر زمان قالب مي آيد. شاتو بريان

93

دوست بدار قبيله آفتابگردان ها را كه قبله نماي خورشيدند و همواره سر

به آستان او مي سايند ، و اگر قدمي افرازند براي درك نور است و نه از سر

غرور . شنوايي

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميكه برتر از همه اي ، بيشت ر

منفوري . گراسيان

گاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، فراموشي است. اُرد بزرگ

94

آيندة اجتماع در دست مادران است . اگر جهان به ميانجيگري زن گرفتار

شود ، تنها اوست كه مي تواند آن را نجات دهد . ابوفور

حوادث مشهور دوران گذشتة جهان را مروري بكنيد ، تا شما هم مثل من اين

حقيقت را بپذيريد كه بزرگترين جنايات همه با كوچكترين دستها انجام

گرفته است . آگارادو

زيبايي غير از اينكه نعمت خداست. دام شيطان نيز هست . فردريش نيچه

95

تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري

دقيق هستم . اديسون

قبول حقيقت از بيان حقيقت سخت تر است . هيچكاك

شما مي توانيد بانگ طبل را مهار كنيد و سيم هاي گيتار را باز كنيد ، ولي

كداميك از فرزندان آدم خواهد توانست چكاوك را در آسمان از نوا باز دارد؟

جبران خليل جبران .

96

غالبا ما هنگامي خطاي ديگران را سرزنش مي كنيم كه از آن سودي نبرده

باشيم . الكساندر دوما

متاسفانه اغلب ما هنگامي قادر به درك حقيقت مي شويم كه مهمترين

فرصت ها را از دست داده ايم . امرسون

تنها زندگي كردن ، بهتر از رفاقت با نارفيقان است. پل ورلن

97

بدگماني ميان افكار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است كه هميشه در

سپيده دم يا به هنگام غروب كه نور ظلمت بهم آميخته است بال فشاني مي

كند . بايگون

گاهي سكوت بيش از تمام حرف ها مقصود را بيان مي كند . مونتسكيو

اگر در انتظار آفتاب بنشيني سايه را نخواهي ديد . هلن كلر

98

مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار

ندارد. مارك تواين

مردي نه اينست كه حمله آورد ، بلكه مردي آنست كه در وقت خشم ، خود

را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي

مقصرترين مردم، كساني هستند كه روح مأيوس دارند . ناپلئون

99

تماشاي آبي آسمان تماشاي درون است ، رسيدن به صفاي شعور است .

آبي هسته ي تمثيل مراقبه و مشاهده است . سهراب سپهري

من نمي گويم هرگز نبايد در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم براي بار

دوم هم بايد نگاه كرد . ويكتور هوگو

اگر پياده هم شده است سفر كن ، در ماندن مي پوسي . دكتر علي شريعتي

100

تنها دو راه براي زيستن در زندگي خود داري ،اول اينكه هيچ معجزه اي را

باور نكني، وديگر اينكه همه چيز را معجزه بداني. آلبرت انيشتين

انسان بر اثر نداشتن حوصله كارش به طلاق مي كشد و بر اثر نداشتن

حافظه دوباره ازدواج مي كند . مارسل گرانشو

آموختن تنها سرمايه اي است كه ستمكاران نمي توانند به يغما ببرند .

جبران خليل جبران

101

هميشه به خاطر داشته باشيد كه دنيا هرگز مديون شما نيست ، زيرا قبل از

شما نيز وجود داشته است . جان استيل

يك عمر اشتباه كردن نه تنها افتخار آميز است بلكه بسيار مفيد تر از يك

عمر نشستن باطل است. جرج برنارد شاو

از دشمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلي چاپلين

102

يك تمدن بزرگ ، مغلوب نخواهد شد مگر اين كه خود از درون، خود را نابود

كند. ويل دورانت

اهميتي ندارد كه از كجا آمده ايد ، مهم اين است كه به كجا مي رويد . برايان

تريسي

همه مي خواهند بشريت را عوض كنند ، دريغا كه هيچ كس در اين انديش ه

نيست كه خود را عوض كند. تولستوي

103

به لاك پشت ها نگاه كنيد، آنها تنها وقتي پيشرفت مي كنند كه سرشان ر ا

از لاك خود بيرون بياورند . جيمز بريانت

زنان به خوبي مردان مي توانند اسرار را حفظ كنند ، ولي به يكديگر مي

گويند تا در حفظ آن شريك باشند. داستايوفسكي

مشكلي كه خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش حل شده است .

چارلز كيترنيك


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : | نظرات () بازدید : 150

چگونه خبر بد را به طرف مقابل بگوئیم!!؟ طنز تاریخ : سه شنبه 04 آذر 1393
کتاب ناله شکن حسن زیرک تاریخ : جمعه 09 خرداد 1393
دانلود تمام اهنگ های کاریگر تاریخ : سه شنبه 06 خرداد 1393
مشاوره جنسی2 تاریخ : دوشنبه 05 خرداد 1393
بیوگرافی احمد کایا تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
واژگان زبان انگلیسی از اول راهنمای تا پیش دانشگاهی تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
زندگی نامه استاد عبدالرحمن شرفکندی متخلص به « هه ژار » تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
دانلود کتاب مه م وزین از ماموستا هه ژار تاریخ : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
دانلود اهنگ زیبای ماهسون با نام دینله تاریخ : یکشنبه 07 اردیبهشت 1393
دانلود آلبوم جدید ابرو گوندش تاریخ : جمعه 05 اردیبهشت 1393
دانلود کتاب های ترفندکامپیوتر تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کانی گراوان چشمه ی جوشان عجیب تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کلاغ ها زندگی جالبی دارند!! تاریخ : شنبه 07 اردیبهشت 1392
عکس کودکی فوتبالیست های موفق تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
اشتباهای رایج مسواک زدن تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
چیزهای جالب درموردانجلیناجولی! تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
راهکارهای جدید محافظت ازمغز تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشه ناصرالدین شاه تاریخ : جمعه 23 فروردین 1392
اموزش افزایش آمار بازدید _ ویژه وبلاگ ها تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392
اهنگ خانه ی بی سقف ازامید تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


هدف تک خوان فقط رضایت شماست بانظرات خودتان مارایاری فرماییدباتشکرمدیروبلاگ آدیسی بندگی خدا کنیم تا خداوند همه چیز را بنده ی ما کند...
بالای صفحه
تک خوان
firefox
opera
google chrome
safari